Obchodní podmínky v Cyklo 69 - Specialized Concept Store

Obchodní podmínky

I.
Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) vydává na základě § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), obchodní společnost Cyklo 69 s.r.o., IČO: 282 05 081, DIČ: CZ28205081, se sídlem v Praze 6, Bubeneč, Rooseveltova 892/49, PSČ: 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 132622, tel.: +420 223 016 569, e-mail: info@cyklo69.cz (dále též „společnost Cyklo 69 s.r.o.“), jako prodávající dále uvedených produktů, pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů. Tyto Podmínky se uplatní na veškeré právní vztahy vznikající mezi společností Cyklo 69 s.r.o. jako prodávajícím na straně jedné a Kupujícím na straně druhé v souvislosti s prodejem Zboží (co se rozumí Zbožím pro účely těchto Podmínek, je uvedeno v čl. II. odst. 7. těchto Podmínek).
 2. Další informace o společnosti Cyklo 69 s.r.o. jsou uvedeny zejména na webových stránkách https://www.cyklo69.cz.
 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 4. Kupující si je vědom, že mu koupí Zboží, jež jsou v obchodní nabídce společnosti Cyklo 69 s.r.o., nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log atd. společnosti Cyklo 69 s.r.o. nebo smluvních partnerů společnosti Cyklo 69 s.r.o., není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 5. Kupující podáním Objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením Kupní smlouvy obsažená v čl. III. těchto Podmínek a Podmínky ochrany osobních údajů, jež se použijí ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany společnosti Cyklo 69 s.r.o. (https://www.cyklo69.cz/ochrana-osobnich-udaju/), a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě učinění Objednávky.

II.
Použité pojmy a termíny

 1. Kupní smlouvou“ se rozumí smlouva uzavřená mezi společností Cyklo 69 s.r.o. a Kupujícím, jejímž předmětem je prodej a koupě Zboží. Kupní smlouvou se společnost Cyklo 69 s.r.o. zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí společnosti Cyklo 69 s.r.o. Kupní cenu. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu Kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů má přednost výklad Kupní smlouvy v českém jazyce.
 2. Kupní cenou“ se rozumí cena Zboží, na které se smluvní strany Kupní smlouvy dohodly.
 3. Kupujícím“ je osoba, která v souladu s těmito Podmínkami kupuje Zboží od společnosti Cyklo 69 s.r.o. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není. Spotřebitelem je ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Kupující v Objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto Podmínkách pro podnikatele.
 4. Objednávkou“ se rozumí jednostranné právní jednání Kupujícího učiněné vůči společnosti Cyklo 69 s.r.o. s cílem uzavřít se společností Cyklo 69 s.r.o. Kupní smlouvu. Před podáním Objednávky, jež je Kupujícím činěna s použitím elektronických prostředků, je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do Objednávky vložil.
 5. Prodávajícím“ je společnost Cyklo 69 s.r.o., která při uzavírání a plnění Kupních smluv jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 6. Reklamací“ se rozumí jednostranné právní jednání Kupujícího směřující k vytknutí vad(y) Zboží a k uplatnění konkrétního práva (práv) z vadného plnění. Vadu lze vytknout buď označením vady Zboží, nebo popsáním projevu vady.
 7. Zbožím“ se rozumí zboží nabízené a dodávané společností Cyklo 69 s.r.o. v souladu s jejím předmětem podnikání. Jedná se zejména o kola, elektrokola, rámy kol, helmy a chrániče na kola, cyklistické oblečení, nářadí a další komponenty a doplňky ke kolům. Specifikace objednaného Zboží se co do množství a druhu vždy uvádí na Objednávce a daňovém dokladu.

III.
Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy

 1. Společnost Cyklo 69 s.r.o. sděluje v souladu s ust. § 1820 občanského zákoníku, že:
  1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, společnost Cyklo 69 s.r.o. si neúčtuje žádné další poplatky; to se netýká případných nákladů na dodání Zboží Kupujícímu, jak je blíže popsáno níže v těchto Podmínkách),
  2. požaduje úhradu celé Kupní ceny před převzetím Zboží Kupujícím (viz také čl. VIII. odst. 4. těchto Podmínek),
  3. ceny Zboží jsou na webových stránkách provozovaných společností Cyklo 69 s.r.o. uváděny včetně daně z přidané hodnoty, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání Zboží se liší podle zvolené metody dodání Zboží; v případě osobního odběru v Provozovně je náklad na dodání Zboží 0,- Kč,
  4. v případě, že Kupující je spotřebitelem, má takový Kupující právo od Kupní smlouvy, jež byla uzavřena prostřednictvím prostředku(ů) komunikace na dálku, odstoupit, a to za podmínek, ve lhůtách a způsobem, jak je blíže popsáno v čl. IX. těchto Podmínek,
  5. v případě odstoupení od Kupní smlouvy ponese Kupující (a to i Kupující, který je spotřebitelem) náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o Kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
  6. v případě, že Kupující, který je spotřebitelem, má stížnost, může tuto uplatnit u společnosti Cyklo 69 s.r.o., jak je blíže popsáno v čl. XI. těchto Podmínek, příp. se lze obrátit se stížností na příslušné orgány dohledu nebo státního dozoru (viz zejména čl. XI. těchto Podmínek).

IV.
Kupní smlouva
(následující ustanovení čl. IV. těchto Podmínek platí pro Kupní smlouvy uzavírané ústně či písemně v Provozovně, prostřednictvím telefonu nebo elektronicky prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu))

 1. Výběr Zboží, o které má Kupující zájem, provede Kupující Objednávkou. Zboží, jež v okamžiku provedení Objednávky společnost Cyklo 69 s.r.o. nabízí, je uvedeno na webových stránkách společnosti Cyklo 69 s.r.o. https://www.cyklo69.cz nebo je vystaveno či jinak zpřístupněno v provozovně společnosti Cyklo 69 s.r.o. na adrese Jugoslávských partyzánů 892/6, Praha 6 - Bubeneč, PSČ: 160 00, provozovna s názvem Specialized Concept Store (dále jen „Provozovna“).
 2. Objednávku je možné učinit ústně i písemně přímo v Provozovně, prostřednictvím telefonu nebo elektronicky prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu).
 3. Společnost Cyklo 69 s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost Objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby, která učinila Objednávku. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku je společnost Cyklo 69 s.r.o. oprávněna Objednávku odmítnout, příp. od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit.
 4. Akceptace Objednávky ze strany společnosti Cyklo 69 s.r.o. může být učiněna ústně, písemně včetně e-mailu. V případě Objednávky učiněné prostřednictvím telefonu, je Kupující povinen sdělit společnosti Cyklo 69 s.r.o. e-mailovou adresu, na kterou může společnost Cyklo 69 s.r.o. odeslat akceptaci Objednávky. Akceptace Objednávky ze strany společnosti Cyklo 69 s.r.o. může být ve všech případech učiněna i takovým způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, že společnost Cyklo 69 s.r.o. akceptovala Objednávku Kupujícího. Je-li akceptace Objednávky činěna elektronicky prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu), obdrží Kupující v tomto e-mailu jako přílohu i tyto Podmínky a Podmínky ochrany osobních údajů (viz čl. I. odst. 5. těchto Podmínek).
 5. Objednávka představuje návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy, za podmínek v ní a v těchto Podmínkách uvedených. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy společnost Cyklo 69 s.r.o. v souladu s čl. IV. odst. 4. těchto Podmínek akceptuje Objednávku Kupujícího.

V.
Kupní smlouva
(následující ustanovení čl. V. těchto Podmínek platí pro Kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu společnosti Cyklo 69 s.r.o. https://www.cyklo69.cz)

 1. Výběr Zboží, o které má Kupující zájem, provede Kupující Objednávkou. Zboží, jež v okamžiku provedení Objednávky společnost Cyklo 69 s.r.o. nabízí, je uvedeno na webových stránkách internetového obchodu společnosti Cyklo 69 s.r.o. https://www.cyklo69.cz.
 2. Objednávku je možné učinit prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách internetového obchodu společnosti Cyklo 69 s.r.o. https://www.cyklo69.cz. Podmínkou platné Objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Bez tohoto kompletního vyplnění Objednávky neumožní systém Kupujícímu takovou Objednávku dokončit a odeslat.
 3. Postup při uzavírání Kupních smluv prostřednictvím výše uvedeného internetového obchodu je následující:
 4. Zboží je vystaveno a popsáno v internetovém obchodu společnosti Cyklo 69 s.r.o. https://www.cyklo69.cz formou náhledových karet po jednotlivých kategoriích (elektrokola, horská kola, silniční kola, rámy, oblečení, sedla atd.). Detail každé karty obsahuje název, krátký popis, obrázek a další doplňující technické informace o daném Zboží. Po vybrání požadovaného Zboží (jeho velikosti, barvy atd.) tlačítkem "PŘIDAT DO KOŠÍKU" umístí Kupující vybrané Zboží do košíku. Při každém vložení Zboží do košíku je zobrazeno vybrané Zboží a jeho cena. V košíku se zobrazuje jednotlivé Zboží s počtem kusů, který je možné změnit, a cenou Zboží již po 5%, 7,5% a 10% slevě (zmíněné slevy platí pouze pro přihlášené uživatele (blíže viz dokument označený jako "Zákaznické slevy" (https://www.cyklo69.cz/zakaznicke-slevy/)), dále dopravné, které se odvíjí od způsobu zvolené dopravy. Po vyplnění dalších údajů v Objednávce lze stisknutím tlačítka "ZKONTROLOVAT" přejít na souhrn Objednávky. Zde lze vytvořenou Objednávku zkontrolovat a následně ji po seznámení se s těmito Podmínkami a Podmínkami ochrany osobních údajů potvrdit tlačítkem "POTVRDIT".
 5. Společnost Cyklo 69 s.r.o. následně zašle bez zbytečného odkladu na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce e-mail s akceptací Objednávky, jehož součástí budou jako jeho přílohy i tyto Podmínky a Podmínky ochrany osobních údajů. Automaticky zasílané oznámení o přijetí Objednávky se nepovažuje za akceptaci Objednávky, o které se hovoří v předcházející větě.
 6. Objednávka představuje návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy, za podmínek v ní a v těchto Podmínkách uvedených. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy společnost Cyklo 69 s.r.o. v souladu s čl. V. odst. 4. těchto Podmínek akceptuje Objednávku Kupujícího.
 7. Společnost Cyklo 69 s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost Objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby, která učinila Objednávku. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku je společnost Cyklo 69 s.r.o. oprávněna Objednávku odmítnout, příp. od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit.

VI.
Dárkové poukazy
(následující ustanovení čl. VI. těchto Podmínek platí jak pro Kupní smlouvy uzavírané dle čl. IV., tak pro Kupní smlouvy uzavírané dle čl. V. těchto Podmínek)

 1. Společnost Cyklo 69 s.r.o. je vydavatelem dárkových poukazů, a to v různých nominálních hodnotách. Tyto poukazy je možné zakoupit jako kterékoli jiné Zboží z nabídky společnosti Cyklo 69 s.r.o. Dárkový poukaz musí být vyčerpán celý najednou, hodnotu poukazu nelze rozdělit do více Objednávek. Celková hodnota Objednávky, ve které má být uplatněn dárkový poukaz, musí být větší nebo rovna hodnotě příslušného dárkového poukazu. Každý dárkový poukaz je vybaven unikátním kódem, který zajišťuje jeho jedinečnost.
 2. Dárkový poukaz lze využít u kterékoli Objednávky u společnosti Cyklo 69 s.r.o. (tedy jak v Provozovně, tak např. i v internetovém obchodě společnosti Cyklo 69 s.r.o.). Kód vytištěný na poukazu slouží k uplatnění jeho hodnoty ve formě slevy. Zadáním unikátního kódu poukazu v košíku v sekci "Komentář k objednávce" před odesláním Objednávky dojde k rezervaci této hodnoty za účelem snížení celkové Kupní ceny. K samotnému uplatnění dárkového poukazu dochází až okamžikem vystavení daňového dokladu, kdy se hodnota dárkového poukazu odečte od Kupní ceny, čímž se sníží celková částka k úhradě.
 3. V případě zániku Kupní smlouvy odstoupením ze strany Kupujícího bude společností Cyklo 69 s.r.o. Kupujícímu jedinečný kód dárkového poukazu obnoven.
 4. V případě problému s uplatněním kódu dárkového poukazu společnost Cyklo 69 s.r.o. doporučuje Kupujícímu kontaktovat zákaznický servis.
 5. Nestanoví-li společnost Cyklo 69 s.r.o. výslovně jinak, dárkové poukazy není možné uplatnit opakovaně.
 6. Každý dárkový poukaz musí obsahovat jeho nominální hodnotu vyjádřenou v korunách českých, datum vydání a jeho unikátní kód, jinak je neplatný. Dárkový poukaz není vystaven na jméno konkrétní osoby, může ho tedy uplatnit kdokoli. Společnost Cyklo 69 s.r.o. není povinna kontrolovat oprávněnost osoby uplatnit dárkový poukaz.
 7. Pokud má dárkový poukaz omezenou dobu platnosti, Kupující je oprávněn dárkový poukaz použít pouze před jejím uplynutím. Společnost Cyklo 69 s.r.o. neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu.
 8. Dárkový poukaz nelze vyměnit za peníze. Dárkové poukazy je možné kombinovat se zákaznickými slevami (blíže viz dokument označený jako "Zákaznické slevy" (https://www.cyklo69.cz/zakaznicke-slevy/)).
 9. V případě, že dárkový poukaz bude uplatněn v rozporu s těmito Podmínkami, má společnost Cyklo 69 s.r.o. právo takto uplatněný dárkový poukaz odmítnout a od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit.

VII.
Dodací podmínky

 1. Kupující je povinen převzít dodané Zboží.
 2. Není-li v těchto Podmínkách uvedeno jinak (viz zejména následující odstavec), Kupující může Zboží převzít buď osobně v Provozovně, nebo mu bude zasláno prostřednictvím dopravce (PPL CZ s.r.o., IČ: 251 94 798, Zásilkovna s.r.o., IČO: 284 08 306, Mesík servis s.r.o., IČO: 284 73 361, příp. dopravce, na kterém se společnost Cyklo 69 s.r.o. a Kupující dohodnou v konkrétní Kupní smlouvě). V případě, že je Zboží Kupujícímu zasíláno, je místem dodání Zboží adresa uvedená Kupujícím v Objednávce. V případě, že Kupující uvede v Objednávce více adres, je společnost Cyklo 69 s.r.o. oprávněna zaslat Zboží Kupujícímu na kteroukoli z nich. Pokud adresa dodání je v Objednávce specifikována tak, že se předání Zboží Kupujícímu na uvedené adrese ukáže být nemožným nebo značně obtížným, je místem dodání Zboží fakturační adresa, jež Kupující uvedl v Objednávce.
 3. V případě jízdních kol a elektrokol nelze využít služeb dopravce. Toto Zboží si může Kupující buď převzít osobně v Provozovně, nebo může využít službu "KOMFORTNÍ DORUČENÍ KOLA" (více zde: https://www.cyklo69.cz/komfortni-doruceni-kola/, kde je taktéž ceník této služby).
 4. Při osobním odběru Zboží v Provozovně nebo při využití služby "KOMFORTNÍ DORUČENÍ KOLA" potvrdí Kupující společnosti Cyklo 69 s.r.o. na její vyžádání převzetí Zboží písemně (např. podpisem daňového dokladu (faktury), která v těchto případech slouží ve vztahu mezi Kupujícím a společností Cyklo 69 s.r.o. jako dodací list). Při osobním odběru Zboží v Provozovně nejsou Kupujícímu účtovány v souvislosti s dodáním Zboží žádné poplatky, tj. náklady na dodání = 0,- Kč.
 5. V případě zasílání Zboží Kupujícímu prostřednictvím obchodní společnosti PPL CZ s.r.o., obchodní společnosti Zásilkovna s.r.o. či obchodní společnosti Mesík servis s.r.o. jsou účtovány následující poplatky:
  1. zasílání přepravní službou PPL CZ s.r.o. v rámci České republiky – cena 99,- Kč včetně daně z přidané hodnoty; zakoupí-li však Kupující Zboží alespoň v hodnotě 3.000,- Kč včetně daně z přidané hodnoty, není uvedený poplatek ve výši 99,- Kč účtován,
  2. zasílání přepravní službou Zásilkovna s.r.o. v rámci České republiky – cena 89,- Kč včetně daně z přidané hodnoty; zakoupí-li však Kupující Zboží alespoň v hodnotě 3.000,- Kč včetně daně z přidané hodnoty, není uvedený poplatek ve výši 89,- Kč účtován,
  3. zasílání přepravní službou PPL CZ s.r.o. v rámci Slovenské republiky – cena 199,- Kč včetně daně z přidané hodnoty; zakoupí-li však Kupující Zboží alespoň v hodnotě 5.000,- Kč včetně daně z přidané hodnoty, není uvedený poplatek ve výši 199,- Kč účtován,
  4. zasílání přepravní službou Mesík servis s.r.o. (služba "Expres doručení Praha") – cena 299,- Kč včetně daně z přidané hodnoty.
 6. V případě zasílání Zboží Kupujícímu prostřednictvím jiného než v tomto odstavci uvedeného dopravce, se společnost Cyklo 69 s.r.o. a Kupující dohodnou v příslušné Kupní smlouvě i na nákladech takovéhoto dodání Zboží Kupujícímu.
 7. V případě zasílání Zboží prostřednictvím příslušného dopravce je Kupující povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu atd.) a je-li vše v pořádku, zásilku od dopravce oproti podpisu (např. do přenosného elektronického skenovacího zařízení, popř. na dokladu k tomuto účelu určeném) převzít. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s Kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu oznámit společnosti Cyklo 69 s.r.o. (například faxem, e-mailem, poštou), sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou společnosti Cyklo 69 s.r.o. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva Zboží Reklamovat, dává však společnosti Cyklo 69 s.r.o. možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.
 8. V případě zasílání Zboží prostřednictvím dopravce je součástí zásilky daňový doklad, který v těchto případech slouží ve vztahu mezi Kupujícím a společností Cyklo 69 s.r.o. jako dodací list.
 9. Společnost Cyklo 69 s.r.o. dodává objednané Zboží, které má na skladě, v přiměřené lhůtě, obvykle do pěti (5) pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy. Zboží, které nemá společnost Cyklo 69 s.r.o. skladem, dodává společnost Cyklo 69 s.r.o. v přiměřené lhůtě, obvykle do pěti (5) pracovních dnů poté, co toto Zboží obdrží od svých dodavatelů. V obou případech však platí, že Zboží je předáváno Kupujícímu až poté, co společnost Cyklo 69 s.r.o. obdrží celou platbu za odebrané Zboží.

VIII.
Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena včetně daně z přidané hodnoty je vždy vyznačena pro koupené Zboží na daňovém dokladu (faktuře či účtence (paragonu)) vystaveném společností Cyklo 69 s.r.o.
 2. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření Kupní smlouvy, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná Zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému společnosti Cyklo 69 s.r.o. Společnost Cyklo 69 s.r.o. v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.
 3. V závislosti na Kupujícím zvoleném způsobu zaplacení Kupní ceny (hotově při osobním odběru v Provozovně, dobírka, platební karta - online, bankovní převod, platební karta - na prodejně) vyzve společnost Cyklo 69 s.r.o. po uzavření Kupní smlouvy Kupujícího k úhradě Kupní ceny, příp. i k zaplacení nákladů na dodání Zboží Kupujícímu (viz čl. VII. těchto Podmínek). Je-li Zboží zasíláno do Slovenské republiky prostřednictvím dopravce, bere Kupující na vědomí, že Kupní cenu a případné náklady na dodání Zboží je Kupující povinen hradit v Eurech, a to dle kursu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni převzetí Zboží.
 4. Kupní cena, jakož i případné náklady na dodání Zboží Kupujícímu musí být vždy uhrazeny v plném rozsahu před předáním Zboží Kupujícímu.
 5. Týká-li se Kupní smlouva Zboží, které nemá společnost Cyklo 69 s.r.o. skladem a musí tak toto Zboží objednat u svých dodavatelů, je společnost Cyklo 69 s.r.o. oprávněna vyzvat Kupujícího k zaplacení Kupní ceny nebo její části. V takovém případě je Kupující povinen, a to bez ohledu na jím zvolený způsob zaplacení Kupní ceny, zaplatit takto určenou Kupní cenu nebo její část, a to ve lhůtě určené společností Cyklo 69 s.r.o., která nesmí být kratší než sedm (7) kalendářních dnů. Nezaplatí-li Kupující takto určenou Kupní cenu nebo její část řádně a včas, je společnost Cyklo 69 s.r.o. oprávněna od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit.
 6. Při osobním odběru Zboží v Provozovně, jakož i při předávání Zboží Kupujícímu prostřednictvím dopravce je možné Kupní cenu zaplatit v hotovosti nebo platební kartou. Kupní cenu je taktéž možné zaplatit převodem z bankovního účtu na bankovní účet společnosti Cyklo 69 s.r.o. Společnost Cyklo 69 s.r.o. si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.
 7. Kupující obdrží řádný daňový doklad (fakturu či účtenku (paragon)) nejpozději společně se Zbožím.
 8. V případě, kdy Kupující zaplatí Kupní cenu a společnost Cyklo 69 s.r.o. posléze není schopna zajistit dodání Zboží, vrátí společnost Cyklo 69 s.r.o. neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem atd.), nesmí však překročit dobu patnácti (15) kalendářních dnů od okamžiku, kdy Kupující sdělil společnosti Cyklo 69 s.r.o. způsob, jakým chce vynaložené prostředky vrátit.
 9. Ocitne-li se Kupující, který není spotřebitelem, v prodlení se zaplacením Kupní ceny nebo její části (případně zálohy na Kupní cenu) a/nebo nákladů na dodání Zboží u jednotlivé dodávky Zboží, je společnost Cyklo 69 s.r.o. oprávněna na Kupujícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý, den prodlení. Trvá-li prodlení Kupujícího dle předcházející věty déle než třicet (30) kalendářních dnů, je společnost Cyklo 69 s.r.o. oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Společnost Cyklo 69 s.r.o. je oprávněna požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Společnost Cyklo 69 s.r.o. je oprávněna domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Kupující je povinen zaplatit smluvní pokutu i v případě, že prodlení s úhradou Kupní ceny a/nebo nákladů na dodání Zboží nezavinil.
 10. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je společnost Cyklo 69 s.r.o. povinna vystavit Kupujícímu účtenku a zároveň je povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.